خانه / تاریخچه

تاریخچه

 • کنسرسیوم صنعت و انرژی در تاریخ 96/7/23 پس از حضور شرکت های مختلف و تائید و موافقت آنها برای پروژه های ملی و بین المللی مشترک فعالیت خود را شروع کرد.
 • کنسرسیوم های بزرگ در دنیا بدلیل همکاری و فعالیت های مشترک موفق بوده اند و این موفقیت ها شامل ارائه خدمات وسیع در حوزه های متعدد ، صادرات موفق و ارز آوری سرشار برای کشور های دارای کنسرسیوم صادراتی می باشد. ازجمله امتیازات بزرگ این کنسرسیوم موی توان به کامل بودن زنجیره ی مشاوره، طراحی، اجرا، تامین مجموعه ها و قطعات در حوزه های مختلف صنعتی اشاره نمود.
 • اعضای محترم هیات موسس، اعضا در پنج جلسه نسبت به تبیین فرایند ایجاد کنسرسیوم و تدوین تفاهم نامه اقدام نموده اند،  لیست اعضای محترم هیات موسس به شرح زیر می باشد:

  آقای مهندس آقاپور، شرکت پالایش نفت تبریز

  آقای دکتر یعقوبی بقا،  دبیر هیات موسس کنسرسیوم

  آقای دکتر کسرائی، شرکت سازه های نوین

  آقای مهندس ممقانی، شرکت ماشین ابزار شوکا

  آقای مهندس تقی زاده، شرکت عمران تکامل تبریز

  آقای مهندس ناظر عدل، شرکت ایفاصنعت غرب

  آقای مهندس نوظهوری، شرکت پویا پی ناب طرح تبریز